Projekty przestrzeni publicznych

przestrzeni miejskich, rekreacyjnych i sportowych, placów zabaw

Zakres i elementy wchodzące w skład projektów przestrzeni publicznych ze względu na różnorodność uwarunkowań są ustalane indywidualnie z inwestorem. Poniżej przedstawiamy przykładowy zestaw zawartości projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt budowlany:
  • projekt architektoniczno-budowlany ( zawiera: opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, projekt układu i kolorystyki nawierzchni, usytuowanie elementów wyposażenia, plansza z elementami do usunięcia/ rozbiórki, przekroje i detale nawierzchni drogowych, projekty elementów małej architektury)
  • projekt konstrukcyjny – jeśli jest wymagany ze względu na projektowane elementy wyposażenia lub małej architektury ( zawiera: opis techniczny z obliczeniami statycznymi, rzuty i przekroje z elementami konstrukcyjnymi)
  • projekt i inwentaryzacja zieleni ( zawiera: opis techniczny z zestawieniem istniejących i projektowanych drzew i zieleni niskiej, rzuty z lokalizacją istniejących i projektowanych drzew i zieleni niskiej)
  • projekt kanalizacji deszczowej ( zawiera: opis techniczny, rzuty z przebiegiem trasy kanalizacji deszczowej i lokalizację elementów wyposażenia instalacyjnego)
  • projekt oświetlenia zewnętrznego ( zawiera: opis techniczny, rzuty z przebiegiem trasy kabla elektrycznego oraz lokalizacją punktów świetlnych i technicznych elementów wyposażenia elektrycznego)
  • projekt układu drogowego, nawierzchni, parkingów ( zawiera opis techniczny, plan zagospodarowania z układem drogowym, przekroje i profile drogowe, układ nawierzchni)
Na życzenie inwestora możemy wykonać dodatkowe opracowania do projektu budowlanego tj:
  • projekt gospodarki zielenią ( opis, rysunki i zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki)
  • projekt ogrodzenia ( opis, rzuty, przekroje,widoki, zestawienie elementów)
Projekt wykonawczy:
W zależności od skomplikowania opracowania i występujących elementów zagospodarowania terenu jest możliwość wykonania w kolejnym etapie projektu wykonawczego będącego uszczegółowieniem projektu budowlanego i posiadającego rozrysowane detale budowlane.